Record details

Title
    Chemické složení řasových písčitých vápenců a vápnitých pískovců
Other titles
    Chemical composition algal sandy limestone and calcareous sandstone
Author
    Buriánek, David
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    6
Year
    2013
Thesaurus term
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian, limestones, geochemistry, paleontology
Keyword
    Chemické
    Písčitých
    Pískovců
    řasových
    Složení
    Vápenců
    Vápnitých
Abstract (in czech)
   Předmětem zájmu byly spodnobadenské sedimenty zastoupené vápnitými pískovci až písčitými vápenci (lokality Holubice, Pracký kopec, Stará hora), které byly porovnávány s jíly z lokality Šlapanice. Geologická pozice řasových písčitých vápenců až vápnitých pískovců ve spodnobadenských sedimentech jv. od Brna a jejich paleontologický obsah naznačují variabilitu v hloubce sedimentace. Paleontologie a mineralogie písčitých řasových vápenců indikují sedimentaci převážně v mělkovodním prostředí s dostatečným množstvím kyslíku. Vápnité pískovce, které vápence doprovázejí, reprezentují hlubokovodnější facii těchto sedimentů a v největší hloubce pak sedimentovaly vápnité jíly ("tégly"). Vápence se někdy nacházejí ve větších hloubkách a to patrně díky synsedimentárním podmořským sesuvům. Variabilní poměr CaO/MgO (23-140) odráží proměnlivý obsah dolomitu v jednotlivých vzorcích. Zastoupení dolomitu je vždy minoritní a vznik izolovaných zrn a agregátů zrn je výsledkem diagenetických procesů. Anoxick
   é podmínky byly vázány pouze na prostředí uvnitř odumřelých schránek některých živočichů a souvisí s rozpadem organické hmoty. Řasové písčité vápence a vápnité pískovce obsahují klastický materiál, který svým chemickým složením a petrografií indikuje původ ze středně a vysoce metamorfovaných jednotek na v. okraji Českého masivu (hlavně moravika a brněnského masivu).
Abstract (in english)
   Chemical composition algal sandy limestone and calcareous sandstone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014