Record details

Title
    Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny
Other titles
    Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations - dinantian-culmian transition facies of Drahany Upland Viséan
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. XCVIII, č. 1
Pages
    12
Year
    2013
Thesaurus term
    Drahany Upland, transitional facies, Březina Formation, Podolí Formation, shales, volcaniclastic, chemical composition
Keyword
    Březinského
    Chemické
    Dinant-kulm
    Drahanské
    Facie
    Hornin
    Podolského
    Přechodové
    Složení
    Souvrství
    Visé
    Vrchoviny
Abstract (in czech)
   Březinské souvrství je přechodovým typem sedimentace mezi sedimentací kalciturbiditů líšeňského souvrství a flyšovou turbiditní siliciklastickou sedimentací rozstáňského souvrství drahanského kulmu. Vulkanoklastika zjištěná v březinském souvrství svým chemickým složením odpovídají vulkanickým horninám vzniklým v geotektonickém prostředí aktivního kontinentálního okraje. Březinské břidlice mají poměrně proměnlivé minerální a chemické složení, což je dáno hlavně variabilním obsahem karbonátů (CaO = 0,53-0,98 hmot. %). Ve srovnání s břidlicemi rozstáňského a podolského souvrství vykazují březinské břidlice vyšší stupeň chemické zralosti, místy ale obsahují příměs vulkanického materiálu. V závislosti na množství karbonátu se v březinských břidlicích mění zastoupení Pb, Cu, As, Zn, Cd, Se a Sr. V porovnání s rozstáňskými břidlicemi mají březinské břidlice nižší obsahy Zr, Hf a velmi často také P, Ti. Březinské břidlice pravděpodobně sedimentovaly v podstatné méně prokysličeném mořském prost
   ředí než rozstáňské břidlice, případně to může též souviset s redukčními podmínkami během diagneze těchto břidlic.
Abstract (in english)
   Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations - dinantian-culmian transition facies of Drahany Upland Viséan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014