Record details

Title
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
Other titles
    Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Author
    Buriánek, David
    Nehyba, Slavomír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 89, č. 10
Pages
    10
Year
    2004
Thesaurus term
    garnet, tourmaline, provenance
Keyword
    Chemismus
    Detritických
    Granátů
    Jemnozrnných
    Karpatské
    Neogenních
    Provenience
    Předhlubně
    Sedimentů
    Turmalínů-příspěvek
    Určení
Abstract (in czech)
   Výsledky studia chemismu detritických granátů a turmalínu z hornin karpatské předhlubně pomohly upřesnit představy o zdrojových oblastech a vývoji pánve. Výsledky studia turmalínu lze vysvětlit proveniencí z JZ a Z ležících zdrojových oblastí tj. hornin moldanubika a moravika. Nepravděpodobný je přínos ze svrateckého krystalinika. Nebyly zjištěny výrazné rozdíly pro sedimenty jednotlivých stratigrafických stupňů ani různých částí zájmové oblasti. Tuto uniformitu můžeme vysvětlit buď stabilním přínosem materiálu ze stejných zdrojových oblasti, nebo míšením materiálu z řady rozdílných zdrojů. Chemické složení turmalínu je v některých typech hornin značně podobné a v klasifikačních diagramech se jednotlivé skupiny výrazně překrývají. Pro horniny eggenburgu a ottnangu předpokládáme dominantní provenienci z hornin Českého masívu tj. z oblastí ležících západně a jihozápadně od depoziční pánve tj. moravika a moldanubika.
Abstract (in english)
   Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014