Record details

Title
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
Other titles
    Olivine- and spinel-bearing chlorite hornblendite from Loukovice near Moravské Budějovice (Moldanubicum, western Moravia).
Author
    Buriánek, David
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 1-2
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    chlorite hornblendite
    Moldanubicum
    olivine
    P-T conditions
    spinel
    Varied Group
Keyword
    Budějovic
    Chloritický
    Hornblendit
    Loukovic
    Moldanubikum
    Morava
    Moravských
    Olivínem
    Spinelem
    Západní
Abstract (in czech)
   V pestré jednotce moldanubika u Loukovic (západní Morava) byla zjištěna metamorfovaná ultramafická hornina, kterou by bylo možné petrograficky nejpřesněji klasifikovat jako chloritický hornblendit se spinelem a olivínem. Její současná minerální asociace odpovídá polyfázové metamorfóze peridotitu v podmínkách vyšší amfibolitové facie. Starší minerální asociace Ol + Cpx + Opx + Sp indikuje teploty 786-804 °C (při předpokládaném tlaku kolem 10 kbar). Amfibol a chlorit vznikaly v následující fázi metamorfózy za teplot 714 ? 34 °C při předpokládaném tlaku kolem 8 kbar nebo nižším. Zjištěné metamorfní teploty této metamorfózy jsou podobné jako vrcholné podmínky vypočtené pro horniny pestré skupiny v rakouské části moldanubika a drosendorfského okna 650-800 °C a 7-9 kbar (Petrakakis, 1986; Büttner a Kruhl, 1997; Petrakakis, 1997; Racek et al. 2006). Nejpravděpodobněji jde o polymetamorfovanou horninu původem ze svrchního pláště, tektonicky importovanou do střední kůry při variské orogenezi.
Abstract (in english)
   Ultramaphic rock was found at Varied unit of Moldanubicum near Loukovice (western Moravia). It composed predominately by chlorite and amphibole, locally rich in ferroan spinel and serpentinised magnesian olivine (Fo = 73-81 mol. %). Their current mineral assemblage corresponds to polyphase metamorphosed spinel peridotite in conditions of amphibolite facie. Older mineral assemblage Ol + Cpx + Opx + Sp indicates the temperature 786-804°C for pressures near 10 kbar. Amphibole (magnesiohornblende) and chlorite (clinochlore) formed in the retrograde phase of metamorphism at temperatures of 714 ? 34 °C at the expected pressure around 8 kbar or less.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
Contributor code
    MZM
Source format
    R
Import date
    27. 4. 2014