Record details

Title
    Combined Sr, Nd, Pb and Li isotope geochemistry of alkaline lavas from northern James Ross Island (Antarctic Peninsula) and implications for back-arc magma formation
Other titles
    Kombinovaná Sr, Nd, Pb a Li izotopová geochemie alkalických láv ze severní části ostrova Jamese Rosse (Antarktický poloostrov) a význam pro tvorbu zaobloukového magmatu.
Author
    Holub, František
    Košler, Jan
    Magna, Tomáš
    Mixa, Petr
    Mlčoch, Bedřich
    Nývlt, Daniel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Chemical Geology
Vol./nr.
    Roč. 258, č. 3-4
Pages
    12
Year
    2009
Thesaurus term
    Antarctic Peninsula
    Back-arc magmatism
    Depleted and enriched mantle
    James Ross Island
    Sr-Nd-Pb-Li isotopes, Back-arc magmatism, Depleted and enriched mantle, James Ross Island, Antarctic Peninsula
    Sr?Nd?Pb?Li isotopes
Keyword
    Alkaline
    Antarctic
    Back-arc
    Combined
    Formation
    Geochemistry
    Implications
    Island
    Isotope
    James
    Lavas
    Li
    Magma
    Nd
    Northern
    Pb
    Peninsula
    Ross
    Sr
Abstract (in czech)
   Představujeme ucelený set dat zaobloukových alkalinických vulkanických horin z vulkanické skupiny ostrova Jamese Rosse (JRIVG) u Antarktického poloostrova (AP). Základní a izotopové (Sr, Nd, Pb a Li) složení těchto kenozoických bazaltů nacházejících se v. od AP je odlišné od složení předobloukových alkalinických vulkanických hornin na Jižních Shetlandách a přilehlém Bransfieldově průlivu. Proměnlivost v základním a izotopovém složení nesouhlasí s původem JRIVG pouze z plášťového zdroje, ale naznačuje že magma pocházelo z ochuzeného pláště s podřízeným podílem obohacené (OIB) plášťové komponenty (EM II). Izotopová data souhlasí s plášťovým tavením během extenze a možným vytlačováním subdukované litosféry antarktické desky. Kontaminace magmatu triasovými až starotřetihorními sedimenty uloženými v zaobloukové pánvi ovlivnilo izotopové složení Li ve dvou vzorcích.
Abstract (in english)
   We present a comprehensive geochemical data set for back-arc alkaline volcanic rocks from James Ross Island Volcanic Group (JRIVG), Antarctic Peninsula (AP). The elemental and isotopic (Sr, Nd, Pb and Li) composition of these Cenozoic basalts emplaced east of AP is different from the compositions of the fore-arc alkaline volcanic rocks in Southern Shetlands and nearby Bransfield Strait. The variability in elemental and isotopic composition is not consistent with the JRIVG derivation from a single mantle source but it suggests that the magma was mainly derived from a depleted mantle with subordinate OIB-like enriched mantle component (EM II). The isotopic data are consistent with mantle melting during extension and possible roll-back of the subducted lithosphere of the Antarctic plate. Magma contamination by Triassic-Early Tertiary clastic sediments deposited in the back-arc basin was only localized and affected Li isotopic composition in two of the samples.

   We present a comprehensive geochemical data set for back-arc alkaline volcanic rocks from James Ross Island Volcanic Group (JRIVG), Antarctic Peninsula (AP). The elemental and isotopic (Sr, Nd, Pb and Li) composition of these Cenozoic basalts emplaced east of AP is different from the compositions of the fore-arc alkaline volcanic rocks in Southern Shetlands and nearby Bransfield Strait. The variability in elemental and isotopic composition is not consistent with the JRIVG derivation from a single mantle source but it suggests that the magma was mainly derived from a depleted mantle with subordinate OIB-like enriched mantle component (EM II). The isotopic data are consistent with mantle melting during extension and possible roll-back of the subducted lithosphere of the Antarctic plate. Magma contamination by Triassic?Early Tertiary clastic sediments deposited in the back-arc basin was only localized and affected Li isotopic composition in two of the samples.
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014