Record details

Title
    Comparison of aggregate stability within six soil profiles under conventional tillage using various laboratory tests
Author
    Kodešová, R.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Biologia
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 3
Pages
    s. 550-554
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Porovnání stability agregátů šesti půdních profilů v podmínkách konvenční orby s použitím různých laboratorních testů
    Rozsah: 5 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    fast wetting test
    shaking after pre-wetting test
    slow wetting test
    wet sewing
Keyword
    Aggregate
    Comparison
    Conventional
    Laboratory
    Profiles
    Six
    Soil
    Stability
    Tests
    Tillage
    Using
    Various
    Within
Abstract (in czech)
   Stabilita půdní struktury byla studována ve všech diagnostických horizontech šesti půdních typů s použitím různých metodik zkoumajících rozličné mechanizmy destrukce půdních agregátů. Stabilita půdních agregátů hodnocená podle indexu WSA je různá a závisí od obsahu organické půdní hmoty, obsahu jílu a pHKCl. Koeficient vulnerability agregátů vyplývající z testů prudkého ovlhčení (KW1) a pomalého ovlhčení (KW2) ukazuje podobné trendy stability půdních agregátů jako WSA index, když se půdy vyvíjejí na podobných půdotvorných substrátech. Mezi WSA indexem a hodnotou KW1 byla nalezena těsná závislost, která je podmíněna obsahem půdní organické hmoty, obsahem jílu a pHKCl. Méně významná korelace byla zjištěna mezi WSA indexem a hodnotou KW2, která závisí od obsahu půdní organické hmoty a obsahu jílu. KW3 hodnota většinou závisí na kationtové výměnné kapacitě, pHKCl a obsahu organické půdní hmoty.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012