Record details

Title
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650 °C and c. 750 °C)
Other titles
    Rozdílné mikrostruktury a deformační mechanismy v metagabrových mylonitech souběžně deformovaných za různých teplotních podmínek (ca. 650 °C a ca. 750 °C)
Author
    Baratoux, Lenka
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2005
Source title - monograph
    Deformation Mechanisms, Rheology and Tectonics: from Minerals to the Lithosphere
Thesaurus term
    metagabbro, mylonite, deformation microstructures, amphibole, plagioclase
Keyword
    650
    750
    Contemporaneously
    Contrasting
    Deformation
    Deformed
    Different
    Mechanisms
    Metagabbro
    Microstructures
    Mylonites
    Temperatures
    °C
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá studií deformačních mechanismů amfibolu a plagioklasu ve dvou pásech metagaber (východním a západním ve staroměstském pásmu). Poté, co byl původní magmatický pyroxen nahrazen amfibolem, došlo k progresívní deformaci obou pásů metagaber. Rotace subzrn a dislokační kríp, vedoucí k silné krystalografické a tvarové přednostní orientaci (KPO a TPO), jsou typické pro deformaci plagioklasu východního pásu (ca. 650 °C) v raném stádiu deformace. Následná všesměrná KPO je interpretovaná jako důsledek skluzu po hranicích zrn v mylonitovém stádiu. Tvrdší amfibol je deformován kataklasticky. Dochází tak k významné redukci velikosti zrn a tím pádem i celkové pevnosti horniny. V západním pásu (ca. 750°C) je plagioklas deformován dislokačním krípem a migrací hranic zrn (zřejmě chemicky indukované), zatímco u amfibolu dochází k heterogenní nukleaci a sydeformačnímu růstu zrn souběžně s dislokačním krípem.
Abstract (in english)
   Deformation mechanisms of amphibole and plagioclase were investigated in two metagabbroic sheets (eastern and western metagabbros from the Staré Město belt). After the gabbroic pyroxene was replaced by amphibole, both gabbroic bodies became progressively deformed. Subgrain rotation and dislocation creep, characterized by strong crystallographic and shape preferred orientations (CPO and SPO), operated in plagioclase of the eastern belt (~650 °C) during the early stages of deformation. Subsequent randomizing of plagioclase CPO is interpreted to be due to grain boundary sliding in the mylonitic stage. Amphibole is stronger and deforms cataclastically, leading to important grain size reduction when the bulk strength drops substantially. In the western belt (~750 °C), plagioclase deforms by dislocation creep accompanied by grain boundary migration (possibly chemically induced) while heterogeneous nucleation and syndeformational grain growth in conjunction with dislocation creep are typical
   for amphibole.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014