Record details

Title
    Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site
Other titles
    Síra v letokruzích stromů smrku ztepilého a buku lesního na velmi znečištěných lokalitách
Author
    Bůzek, František
    Erbanová, Lucie
    Fottová, Daniela
    Jačková, Ivana
    Novák, Martin
    Přechová, Eva
    Zemanová, Leona
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geochemical Journal
Vol./nr.
    Roč. 43, č. jaro
Pages
    4
Year
    2009
Thesaurus term
    sulfur, tree rings, spruce, beech, pollution
Keyword
    Beech
    Content
    Controls
    European
    Heavily
    Norway
    Polluted
    Rings
    Site
    Spruce
    Sulfur
    Tree
Abstract (in czech)
   Hledání biogeochemických záznamů znečištění sírou je motivováno potřebou předpovídat zdraví ekosystému. Zatím neexistuje žádný ukazatel lokálního znečištění sírou, zatímco přenos síry na velké vzdálenosti může být studován pomocí ledovcových vrtných jader v polárních oblastech. Jedena z možností získání záznamů znečištění sírou v mírném pásu mohou být roční přírůstky v letokruzích stromů. Nicméně koncentrace síry v letokruzích většiny druhů stromů je neznámá, protože akumulace síry ve dřevě bývá zanedbatelná. Změřili jsme časovou řadu koncentrací síry u 6 stromů, v oblasti postižené acidifikací. Letokruhy buků obsahovaly dvakrát vyšší koncentrace S než smrky, přestože byly vystaveny čtyřikrát nižší atmosférické depozici síry. Doba nejvyššího průmyslového znečištění S v 80. letech se neodráží ve zvýšené akumulaci S v letokruzích u žádného z druhů. Fyziologické procesy ovlivňují zásobu síry v letokruzích více než množství S v ekosystému.
Abstract (in english)
   Search for a biogeochemical archive of past sulfur pollution is motivated by the need to predict ecosystem health. One archive of S pollution in temperate climate zones could be annual growth rings of trees. However, S concentration patterns in tree rings of most species have been unknown because of negligible S accumulation in wood. We modified a wet chemistry procedure to increase the recovery of S from tree rings, and report time series of S concentrations in six trees from an acidified, spruce die-back affected area of Central Europe. Beech tree rings, despite 4 times lower atmospheric S inputs, exhibited twice higher S concentration in wood than spruce. The period of peak industrial S pollution of the 1980s did not result in enhanced S accumulation in tree rings of either species. Physiological processes rather than S abundance in the ecosystem regulate S storage in tree rings.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014