Record details

Title
    Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic)
Other titles
    Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales)z radnické pánve (bolsov, Česká republika)
Author
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 2
Pages
    37
Year
    2009
Thesaurus term
    Carboniferous, Radnice Basin, Cordaites, cuticles, cordaitalean fertile organs
Keyword
    Basin
    Bolsovian
    Borassifolius
    Cordaitales
    Cordaites
    Czech
    Radnice
    Republic
    Sternberg
    Unger
Abstract (in czech)
   Zbytky kordaitových rostlin jsou důležitým elemetem fosiílních společenstev bolsovu radnické pánve (Česká republika). Cordaites borassifolius byl docela velký strom. Abaxiální kutikula měla průduchy uspořádané do širokých průduchových pásů. Příčná krypta nad průduchy je důležitým diagnostickým znakem. Kordaitové listy, větve, výlitky dřeňových dutin, fertilní orgány a semena jsou zahrnována k jednomu přirozenému druhu. Samčí Florinanthus volkmannii a pravděpodobně samičí Cordaitanthus ovatus orgány byly asociovány s C. borassifolius. Kutikuly šupin a dlouhých brakteí Florinanthus volkmannii byly detailně studovány. Mnoho bilaterálních monosakátních pylových zrn bylo vyseparováno z Florinanthus volkmannii. Výlitky dřeňových dutin patří k Artisia approximata. Semena jsou malá a patří rodu Cardiocarpus. Cordaites borassifolius rostl ve vlhkých rašeliništních biotopech.
Abstract (in english)
   The remains of cordaitalean plants are an important element in Bolsovian plant fossil assemblages from the Radnice Basin (Czech Republic). Cordaites borassifolius was quite a large tree. The abaxial cuticle has stomata arranged in wide stomatiferous bands. A transverse crypt above the stoma is an important diagnostic feature. The cordaitalean leaves, twigs, pith casts, fertile organs and seeds found are referable to a single natural species. Male Florinanthus volkmannii and probably female Cordaitanthus ovatus organs were associated with C. borassifolius. Cuticles from the scales and long bracts of Florinanthus volkmannii have been studied in detail. Many bilateral monosaccate pollen grains were separated from Florinanthus volkmannii. The pith cast belong to the species Artisia approximata. The seeds are small and of the "Cardiocarpus-type". Cordaites borassifolius grew in wet, peat-forming habitats.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014