Record details

Title
    Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
Other titles
    Cordierite ? sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 89, č. 1
Pages
    13
Year
    2004
Thesaurus term
    cordierite, sekaninaite, garnet, biotite, ilmenite, periplutonic metamorphism, Žulová Pluton, Silesicum, Variscides, Bohemian Massif
Keyword
    Aureoly
    Cordierit
    Kontaktní
    Plutonu
    Sekaninait
    žulovského
Abstract (in czech)
   Cordierit, který vznikl v souvislosti s tepelným účinkem žulovského plutonu se vyskytuje v zóně migmatitů (zóna K-živec-cordieritová) lemující v šířce 0.-1.5 km východní okraj plutonu, v ?exotické? rule v tektonické šupině u Vápenné a v biotitickém fylitu skupiny Branné. Cordierit má v závislosti na protolitu pestré chemické složení vyjádřené zjednodušeným empirickým vzorcem: (Fe0.59-1.22Mg0.75-1.41Mn0.00-0.07Na0.00-0.12) (Si4.96-5.06Al3.90-4.04) O18.nH2O. Podíl sekaninaitové komponenty kolísá v rozmezí 30-62 mol. %. Koncentrace Na2O se pohybují v rozmezí 0.10-0.59 hm. % (většinou kolem 0.3 hm. %). Minerální asociace (Bt + Grt + Kf + Sil + Crd) a chemické složení horninotvorných minerálů migmatitové zóny svědčí pro krystalizaci těchto hornin za vysokých teplot a poměrně nízkých tlaků v podmínkách na rozhraní amfibolitové a nízkotlaké granulitové facie.
Abstract (in english)
   Cordierite ? sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014