Record details

Title
    Cretaceous Oceanic Red Beds in the Outer Western Carpathians of Czech Republic
Other titles
    Křídové oceánské červené vrstvy Vnějších Západních Karpat České Republiky
Author
    Bubík, Miroslav
    Matýsek, Dalibor
    Mikuláš, Radek
    Skupien, Petr
    Švábenická, Lilian
    Vašíček, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Cretaceous Oceanic Red Beds: Stratigraphy, Composition, Origins, and Paleoceanographic and Paleoclimatic Significance
Pages
    11
Notes
    Akce: 2006/09/03 ; Peking, Čína
Thesaurus term
    Outer Carpathians,red beds,Cretaceous,dinoflagellates,agglutinated foraminifera,calcareous nannofosils,ichnofossils
Keyword
    Beds
    Carpathians
    Cretaceous
    Czech
    Oceanic
    Outer
    Red
    Republic
    Western
Abstract (in czech)
   Výzkum svrchnokřídových oceánských červených vrstev (CORB) Vnějších Západních Karpat na území České republiky se opíral o integrovanou stratigrafii (foraminifery, dinoflagellata, vápnité nanofosílie). Aglutinované foraminifery jsou jedinými hojnými mikrofosiliemi červených jílovců. Rekonstrukci sedimentačního prostředí podpořily výsledky mineralogické a paleoichnologické analýzy. Bioturbace a absence organické hmoty indikují vysoce oxické podmínky. Celkový rozsah CORB byl zjištěn od albu do spodního paleocénu. Báze i strop CORB jsou heterochronní v různých faciálních zónách. Obecně se jejich stratigrafický rozsah zmenšuje od abysálních facií ke svahovým a od vnitřních zón karpatského flyše k vnějším. CORB dosáhly maximálního plošného rozšíření v turonu. Jejich sedimentaci ukončil zvýšený přínos terrigenní organické hmoty.
Abstract (in english)
   Study of the Upper Cretaceous Oceanic Red Beds (CORBs) in the Outer Western Carpathians, Czech Republic, was based on integrated biostratigraphy (foraminifera, dinoflagellata, calcareous nannofossils). Agglutinated foraminifers are the only abundant microfossil in red shale. Reconstruction of the sedimentary paleoenvironment was supported by mineralogical and paleoichnological analysis. Bioturbation and lack of organic matter indicate highly oxic sedimentary conditions. The CORBs range from the Albian to the Lower Paleocene. Both their their bases and their tops are heterochronous through individual facies zones of the Outer Carpathians. Generally, the time span of the CORBs decreases from abyssal to slope facies and from inner to outer zones. The CORBs reached their maximum extent during the Turonian. The CORBs were terminated by increased influx of terrigenous organic matter.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014