Record details

Title
    Critical Loads of Hazardous Trace Elements in Soil - Water System
Other titles
    Kritické zátěže nebezpečných stopových prvků v systému půda-voda
Author
    Corcimaru, S.
    Emmanuel, S.
    Erel, Yigal
    Pačes, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Field Science
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2002
Pages
    8
Year
    2002
Thesaurus term
    critical load, trace elements, trace metals, soil, water, atmospheric deposition, runoff, catchment, watershed
Keyword
    Critical
    Elements
    Hazardous
    Loads
    Soil
    System
    Trace
    Water
Abstract (in czech)
   Stacionární metoda výpočtu krytitckých zátěží půd nebezpečnými stopovými prvky je založena na měření hmotové bilance v malých povodí. Rychlosti zvětrávání a eroze jsou vypočítány s použitím měřených toků Na a Si. GVýpočet je demonstrován na příkladu zátěžíPb a Cd ve dvou zalesněných povodí v České republice. Jedno z těchto povodí je siklně acidifikované atmosférickým znečištěním, druho povodí je zatíženo kyselími imisemi pouze minimálně. Kridická zátěž, překročení kritické zátěže a kritická doba, kde bude dosaženo kritické zátěže Pb a Cd jsou vypočítány.
Abstract (in english)
   A steady-state method of the calculation of critical loads of soils by hazardous trace elemnts is based on mass balance measurements in small hydrological catchments. Weathering and erosion rates are calculated using measured flux data on Na and Si. The calculation is demonstrated on Pb and Cd loads in two forested catxchments in the Czech Republic. One of the catchment is strongly acidified by atmospheric pollution, the second catchment receive a minimum load of acids. Critical load, excceedence of the critical load and critical time to reach the critical load of Pb and Cd are calculated
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014