Record details

Title
    Critical loads of heavy metals in soils
Other titles
    Kritická zátěž půd těžkými kovy
Author
    Pačes, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochemical and Mineralogical Approach to Environmental Protection.Proceedings of the International school Earth and planetary sciences.Siena, 25-31 October 1998
Notes
    Akce: 2000 ; Siena
Thesaurus term
    kritická zátěž, těžké kovy, půda
Keyword
    Critical
    Heavy
    Loads
    Metals
    Soils
Abstract (in czech)
   Je navržena zjednodušená rovnice hmotové bilance pro výpočet kritických zátěží a překročení těchto zátěží pro stopové kovy v zemědelských a lesních půdách. Model umožňuje pořítat kritickou dobu, kdy kov v půdě dosahne kritické koncentrace s ohůledem na životní prostředí. K testování modelu je využito údajů získamných v typické české zemědělské krajině. Výsledky ukazují, že dnešní zemědělské a atmosférické vstupy As, Cd a Pb jsou vyšší než jejich kritické zátěže. Kritických koncentrací v půdě bude u těchto prvků dosažreno za 45, 61 a 980 let. Na druhé straně, atmosférický a zemědělský vstup Cu a Zn nikdy nedosahnou kritických hodnot a nikdy nedosahnou kritických koncentrací. Časová funkce zásoby, nebo koncentrace stopových kovů v půdě naznačuje časový trend, který závisí na určených charakteristikách environmentálních toků a na vlastnostech zkoumaných půd.
Abstract (in english)
   A Simplified mass balance is designed to calculate critical loads and exceedance values for trace metals in agricultural and forest soils. The model enables calculation of a critical time when a metal in soil will reach its environmentaly critical concentration. Data obtained in a typical Czech agricultural countryside were used to test the model. The results indicate that the present agricultural and atmospheric inputs of As, Cd and Pb are higher than their critical loads. The critical concentrations in soil will be reached after 45, 61 and 980 years respectively. On the other hand the atmospheric and agricultural inputs for Cu and Zn will never overcome their critical values and will never reached the critical concentrations. The time function of the concentrations of trace metals in soil indicates temporal trend, which depends on determined characteristics of environmental fluxes and properties of present soils.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014