Record details

Title
    Crystal structure of vanadinite:Refinement of anisotropic displacement parameters
Other titles
    Krystalová struktura vanadinitu: zpřesnění anizotropních teplotních parametrů
Author
    Císařová, Ivana
    Haloda, Jakub
    Laufek, František
    Skála, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 3-4
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    vanadinite, crystal structure, anisotropic displacement parameter, single-crystal X-ray refinement
Keyword
    Anisotropic
    Crystal
    Displacement
    Parameters
    Structure
    Vanadinite:Refinement
Abstract (in czech)
   Krystalová struktura minerálu vanadinitu, Pb5(VO4)3Cl, z lokality Mibladén, Maroko, byla zpřesněna z monokrystalových rtg difrakčních dat. Plně anizotropní zpřesnění krystalové struktury bylo provedeno v hexagonální prostorové grupě P63/m, mřížkové parametry a = 10.2990(2), c = 7.3080(1) A, V = 671.30(2) A3 Z = 2, s R faktorem 0.0197. Odchylky bond valencí od ideálních hodnot pro kationty jsou v případě plně anizotropního zpřesnění struktury menší než při zpřesněním izotropním
Abstract (in english)
   The structure of vanadinite, Pb5(VO4)3Cl, from Mibladén, Morocco was refined by single-crystal X-ray examination. The full anisotropic structural refinement was carried out in the hexagonal space group P63/m, unit cell parameters a = 10.2990(2), c = 7.3080(1) A, V = 671.30(2) A3 Z = 2, obtaining an R factor of 0.0197. The full anisotropic crystal structure refinement results in smaller departures of bond valence sums for cations from the ideal value than the isotropic one.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014