Record details

Title
    Důlní vody s nadlimitním obsahem síranů a možnosti jejich čištění
Statement of responsibility
    Jiří Vidlář = Ctirad Schejbal
Other titles
    Mine water with over limited sulphates content and posibilities of their cleaning
Author
    Schejbal, Ctirad
    Vidlář, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 3
Pages
    s. 1-14
Year
    1999
Notes
    2 obr., 4 tab., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    čištění
    hydrogeologie
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    karbon-svrchní
    karpatská neogenní předhlubeň
    kyselá důlní voda
    legislativa
    ložisko sádrovce
    severočeská pánev
    síra
    technologie
    terciér
    uhelný revír
    vnitrosudetská pánev
    voda kontaminovaná
    vodní hospodářství
Geographical name
    Březno (Chomutov)
    Česká republika
    Kobeřice (Opava)
    Radvanice (Trutnov)
    Třískolupy (Louny)
    Vršany (Most)
Keyword
    čištění
    Důlní
    Možnosti
    Nadlimitním
    Obsahem
    Síranů
    Vody
Abstract (in english)
   The paper deals with characteristics of mine water occurring when mining hardcoal or lignites or extracting gypsum from hydrogeologic and water service viewpoints. Principal alternatives of desulfatisation of such mine water by physico-chemical, biochemical and chemical precipitation methods are discussed. Development of a chemical methods of sulfates precipitation and its verification is described. Orienting proposal for disposal of mine water treatment sludge is given
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012