Record details

Title
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
Other titles
    Datování počátku exhumace variské kůry v jádru Českého masivu: nová U-Pb zirkonová stáří z vysokodraselné alkalicko-vápenaté blatenské suity, středočeský plutonický komplex
Author
    Janoušek, Vojtěch
    Wiegand, Bettina
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Geological Society London
Vol./nr.
    Roč. 167, č. 2
Pages
    14
Year
    2010
Thesaurus term
    Bohemian Massif
    Central Bohemian Plutonic Complex
    Central Bohemian Plutonic Complex, Exhumation, Emplacement, Geochemistry, Ion microprobe U-Pb dating, Zircon, Variscan orogen, Bohemian Massif
    Emplacement
    Exhumation
    Geochemistry
    Ion microprobe U-Pb dating
    Variscan orogen
    Zircon
Keyword
    Ages
    Blatná
    Bohemian
    Calc-alkaline
    Central
    Complex
    Core
    Crustal
    Dating
    Exhumation
    Granodiorites
    High-K
    Massif
    New
    Onset
    Plutonic
    Single
    Suite
    U-Pb
    Variscan
    Zircon
Abstract (in czech)
   Nová U-Pb zirkonová stáří získaná iontovou mikrosondou (SHRIMP) pro vysokodraselnou alkalicko-vápenatou blatenskou suitu datují počátek exhumace moldanubické kůry. Blatenský a kozárovický granodiorit (346 ? 2 Ma a 347 ? 2 Ma) vznikly tavením heterogenní kůry a vmístěny prakticky současně jako blatenský kompozitní pluton.
Abstract (in english)
   New ion microprobe U-Pb zircon ages for the high-K calc-alkaline Blatná suite pinpoint the onset of exhumation of the Moldanubian Unit. Both Blatná and Kozárovice granodiorites (346 ? 2 Ma and 347 ? 2 Ma) were generated by melting of a heterogeneous crust and were emplaced contemporaneously to form the Blatná composite pluton.

   New ion microprobe U-Pb zircon ages for the high-K calc-alkaline Blatná suite pinpoint the onset of exhumation of the Moldanubian Unit. Both Blatná and Kozárovice granodiorites (346 +- 2 Ma and 347 +- 2 Ma) were generated by melting of a heterogeneous crust and were emplaced contemporaneously to form the Blatná composite pluton.
Contributor
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    ČGS (RIV)
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014