Record details

Title
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
Other titles
    Strained corse-grained metagranites from Svratka Crystalline Unit
Author
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborní abstrakt a exkurzní průvodce. 2. sjezd České geologické společnosti. Slavonice 19.-22. října 2005.
Pages
    1
Notes
    Akce: 2005/10/19 ; Slavonice
Thesaurus term
    Svratka Unit
    tectonics
Keyword
    Deformace
    Hrubozrnných
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
Abstract (in czech)
   Strukturní vývoj metažul dané jednotky ukazuje odlišný a anomální charakter deformace živců ve vztahu ke křemeni. Tento rys deformace byl vysvětlen polygonální rekrystalizací živce a prokluzem po hranicích zrn.
Abstract (in english)
   Structural development of metagranites from Svratka Complex shows diferrent and anomalous deformation of feldspars vs. quartz. This feature is explained by polygonal recrystalization of feldspars.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012