Record details

Title
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
Author
    Hortvík, Karel
Conference
    Konference Společnosti důlních měřičů a geologů/12. : 18.10.2005-20.10.2005 : Hustopeče, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník anotací a digitální sborník přednášek. 12. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
Pages
    1-9
Notes
    Překlad názvu: Deformation of surface ground induced by process of inundation of worked-out areas after termination of underground mining exploitation
    Rozsah: 9 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    mathematical modelling
    mine surveying
    surface subsidence
    undermining
Keyword
    Deformace
    Exploatace
    Hlubinné
    Indukované
    Po
    Povrchu
    Procesem
    Prostor
    Ukončení
    Vydobytých
    Zatápění
Abstract (in czech)
   Likvidace důlního podniku je provázena ukončením čerpání důlních vod. Zatopení prostorových útvarů, které byly v období exploatace ložiska z technologických důvodů odvodňovány, vyvolá změnu stávajících napěťo-deformačních poměrů v horninovém masívu, které byly do té doby v rovnovážném stavu. Vlivem působení vztlakové síly ve vodě na horninový masív dojde k odlehčení stávajícího napěťového stavu, které pak indukuje deformační změny v horninovém masívu. Ty se v závislosti na velikosti antropogenního porušení masívu a rozsahu zatopení ložiska projeví i na povrchu formou jeho výzdvihu.
Abstract (in english)
   The liquidation of mine exploiting is accompanied by termination of mine water pumping. The inundation of space formations, which were dewatered during mining of deposit due to technological reasons, will provoke disturbing of the existing stress-strain conditions in rock massif, which hitherto have been in an equilibrium state. By acting of upward hydrostatic pressure of ground water on rock massif a relieving of existing stress condition will occur by which the deformation changes in rock massif would be induced. These changes will be manifested depending on magnitude of anthropogenic disturbance of rock massif and on scope of inundation also in surface ground in form of its upheaval.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012