Record details

Title
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
Other titles
    Depositional environment and provenance of Lower Palaeozoic clastics in the Měnín-1 borehole, SSE of Brno
Author
    Buriánek, David
    Gilíková, Helena
    Nehyba, Slavomír
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    6
Year
    2007
Thesaurus term
    siliciclastics, sedimentary environments, heavy minerals, sediment provenance, Cambrian, Devonian, Southern Moravia
Keyword
    Brna
    Depoziční
    Jjz
    Klastik
    Měnín-1
    Prostředí
    Provenience
    Spodnopaleozoických
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Vrt Měnín-1, který byl vrtán v roce 1973, provrtal více jak 1,7 km mocný soubor paleozoických sedimentů. Byla navrtána hranice mezi sedimenty kambria a devonu. V těchto sedimentech bylo zjištěno několik litofacií, které identifikují depouziční prostředí těchto siliciklastik. na základě těchto výzkumů bylo zjištěno, že v průběhu kambria i devonu docházelo ke střídání terestrického a mělkomořského prostředí. Na základě minerální skladby, převážně granátů se zjistilo, že v průběhu kambria a devonu byly sedimenty derivovány z podobných hornin. Ve spodní části vrtu - sedimenty kambrického stáří, převažují ruly a svory. Směrem do nadloží přibývá zastoupení granitoidů. pravděpodobným zdrojem jsou horniny brunovistulika i s jeho sedimentárním obalem.
Abstract (in english)
   Depositional environment and provenance of Lower Palaeozoic clastics in the Měnín-1 borehole, SSE of Brno
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014