Record details

Title
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Říční krajina (5. : 17.10.2007 : Olomouc, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Říční krajina 5
Pages
    S. 145-151
Notes
    Překlad názvu: The ten-year development of vegetation cover of the Bečva river flood channel with special regard to ecotones
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Bečva river
    ecotons
    floods
    succession
Keyword
    Bečvy
    Desetiletý
    Ekotony
    Koryta
    Krytu
    Povodňového
    Vegetačního
    Vývoj
    Zřetelem
    Zvláštním
Abstract (in czech)
   Při katastrofální povodni v červenci 1997 vytvořila řeka Bečva pozoruhodné profily povodňových koryt, podstatně složitější a širší, než bylo předchozí vodohospodářsky upravené řečiště. Při mapování změn vyvolaných povodní bylo na sklonku vegetačního období 1997 vybráno mezi Valašským Meziříčím a Přerovem 6 nejzajímavějších úseků k ponechání dalšímu přirozenému vývoji. Na výzkumných transektech, vedených napříč mozaikou rozmanitých biotopů povodňového koryta, byla po 10 let prostřednictvím opakovaných fytocenologických snímků sledována spontánní sukcese. Zvláště na příkladu transektu u Oseku nad Bečvou lze demonstrovat další dynamický vývoj říčního koryta a rozmanitých společenstev (od travinobylinných povodňových lad po lužní lesíky a jejich ekotony), diferencovaných podle hydrických podmínek, reliéfu a zrnitosti substrátu. Je nesporné, že velká povodeň renaturalizovala říční krajinu, přispěla ke zvýšení její biodiverzity a zpestřila její ráz.
Abstract (in english)
   During the disastrous flood in July 1997 the Bečva river created notable flood channels, which are considerably more complex and wider than the previous technically designed one. In the fall of the vegetation period in 1997 the six most interesting segments between towns Valašské Mežiříčí and Přerov were chosen and left in further natural development. During 10 years the processes of spontaneous succession have been examined by means of repeated phytosociological records on the investigative transects which have been located on various habitats. Dynamic development of river channel and its vegetation communities (from grassy-herbal heath to flood-plain forest and its ecotones) differentiated by hydrologic conditions, topography and grain-size distribution is very notable on the transect near Osek nad Bečvou. It is indisputable that the high-magnitude flood revitalizated the riverine landscape, diversified its character and contributed to the higher biodiverisity.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012