Record details

Title
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement and Permo-Carboniferous Surface (Bohemian Massif, NE part of the Czech Republic)
Other titles
    Digitální model reliéfu krystalinika a permokarbonského vulkanosedimentárního souvrství (Český masív, SV část České republiky)
Author
    Mlčoch, Bedřich
    Skácelová, Zuzana
    Tasáryová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Geodynamica et Geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 3
Pages
    7
Year
    2009
Thesaurus term
    boreholes,seismic research,vertical electrical sounding,elevation model,crystalline basement,geological units
Keyword
    Basement
    Bohemian
    Crystalline
    Czech
    Digital
    Elevation
    Massif
    Model
    NE
    Permo-Carboniferous
    Republic
    Surface
Abstract (in czech)
   Permokarbonské a křídové sedimenty pokrývají značnou část krystalinického povrchu v sv. části Českého masívu. Digitální model předkřídového povrchu a reliéfu krystalinika velmi dobře odráží vývoj a současnou pozici jednotlivých tektonických bloků.
Abstract (in english)
   Permo-Carboniferous and Cretaceous sediment cover the main tectonostratigraphic units of the crystalline basement in NE Bohemian Massif. The digital model of the pre-Cretaceous relief and crystalline basement reflects well the tectonic evolution and recent position of the several tectonic blocks.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014