Record details

Title
    Digital elevation model of the crystalline basement of the Cheb and Sokolov basin areas (Western Bohemia, Central Europe)
Other titles
    Digitální reliéf krystalinika v podloží Chebské a Sokolovské pánve (západní Čechy, Střední Evropa).
Author
    Mlčoch, Bedřich
    Skácelová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zetschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 3
Pages
    8
Year
    2009
Thesaurus term
    3D modelling,boreholes,vertical electric sounding,geology,digital elevation model,crystalline basement,Tertiary,Cheb Basin,Sokolov Basin
Keyword
    Areas
    Basement
    Basin
    Bohemia
    Central
    Cheb
    Crystalline
    Digital
    Elevation
    Europe
    Model
    Sokolov
    Western
Abstract (in czech)
   Pro konstrukci digitálního reliéfu krystalinika v podloží Chebské a Sokolovské pánve byla využita data vrtné databáze České geologické služby-Gefondu a ostatních organizací. Morfologie povrchu krystalického podloží je výsledkem polyfázového tektonického vývoje. Vzniklý model odráží hlavní zlomové struktury, jednotlivé deprese a elevace.
Abstract (in english)
   The digital elevation model of the crystalline basement below the Cenozoic sedimentary cover in the area of Cheb Basin and Sokolov Basin was created using the reevaluated borehole database of the Czech Geological Survey-Geofond and other sources. The morphology of the crystalline basement is the result of a multiphase tectonic development. The 3D model shows main fault systems, as well as individual depressional and uplift structures.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014