Record details

Title
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
Author
    Houzar, S.
    Němečková, Monika
    Novák, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Vol./nr.
    Roč. 85, -
Pages
    s. 105-123
Year
    2000
Notes
    Projekt: IAA3408902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Distribution of tremolite marbles in the Bohemian Massif
    Rozsah: 19 s.
Subject category
    Bohemian Massif
    tremolite marbles
Keyword
    Českém
    Distribuce
    Masivu
    Mramorů
    Tremolitových
Abstract (in czech)
   Tremolitové mramory představují specifický horninový typ vyskytující se v různých geologických jednotkách Českého masivu, až na výjimky ležící při jeho jihovýchodním okraji, v nadloží jednotek nepochybně proterozoického i vyššího stáří. Jsou velmi často podřízenou složkou větších matakarbonárových těles a tremolitem zvláště bohatá jsou samostatná menší tělesa. Z hlediska chemického složení karbonátů lze mezi tremolitovými mramory vyčlenit dva výrazné typy, a to mramory kalcitové a dolomitové.
Abstract (in english)
   Tremolite marbles with abundant, large porphyroblasts of dark to light gray tremolite represent a specific lithotype of marbles in some crystalline complexes of the Bohemian Massif, situated particularly along its eastern margin. They are typically located in the geological units overlying the units of the Proterozoic or even older age. The host rock complexes of the tremolite marbles consist of dominant metapelies (mica schists, gneisses) with locally common intercalations of quarzites, calcite and dolomite marbles, minor metabasites and graphite-rich rocks, intimately associated with metacarbonates.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012