Record details

Title
    Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty. (Stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích)
Author
    Schejbalová, Božena
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 9
Pages
    s. 27-29
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Coal exploitation under Water-Bearing Strata
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal exploitation
    water-bearing strata
Keyword
    Dobývání
    Horizonty
    Informace
    Ostravě-Radvanicích
    Programu
    řešeného
    Stručná
    Uhelným
    Uhlí
    ústavem
    Vědeckovýzkumným
    Vodonosnými
    Výsledcích
    Výzkumného
Abstract (in czech)
   Cílem výzkumného programu bylo vytvořit podmínky pro uvolnění a bezpečnou, efektivní exploataci uhelných zásob, vázaných v Orientačním bezpečnostním celíku, který je vymezen vůči zvodnělým a napjatým komplexům hornin spodního badenu (detrit) uložených v depresích karbonského paleoreliéfu v některých částech hornoslezské uhelné pánve.
Abstract (in english)
   The objective of the research programme was to create conditions for releasing coal reserves and their safe and effective exploitation that are bound in the Orientation safety coal in place, which is demarcated against water-bearing and confined complexes of rocks of the basal Lower Badenian clastics (detritus) situated in the depressions of the Carboniferous paleo-relief in certain parts of the Upper Silesian Coal Basin.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012