Record details

Title
    Dobšice a Zeměchy - perspektivní sprašové lokality pro paleoenvironmentální výzkum svrchního pleistocénu
Author
    Hambach, U.
    Havlíček, P.
    Hošek, J.
    Knésl, I.
    Lisá, Lenka
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2012, Prosinec
Pages
    s. 121-125
Year
    2013
Notes
    Překlad názvu: Dobšice and Zeměchy - perspective loess sites for paleoenvironmental research of the Upper Pleistocene
    Rozsah: 5 s. : E
Subject category
    chemical weathering
    loess/paleosols sequences
    mineral magnetic record
    Upper Pleistocene
Keyword
    Dobšice
    Lokality
    Paleoenvironmentální
    Perspektivní
    Pleistocénu
    Sprašové
    Svrchního
    Výzkum
    Zeměchy
Abstract (in czech)
   Lokality Dobšice (Jižní Morava) a Zeměchy (Střední Čechy) reprezentují jedny z nejdůležitějších momentálně odkrytých sprašových profilů v České republice. Časově tyto profily pokrývají téměř celý Pleistocén. Magnetické vlastnosti (koncentrace a zrnitost magnetických minerálů) studovaných profilů jsou ovlivněny pedogenními procesy. Nejsilnější magnetický signál byl naměřen v rámci interstadiálních stepních černozemích, zatímco interglaciální lesní parahnědozemě vykazují mnohem slabší signál. Vysoká závislost mezi pedogenezí a intenzitou zvětrávání (vyplavování) byla detekována na základě korelací mezi magnetickou susceptibilitou a poměry Rb/Sr a Sr/Ca. Ve srovnání s měřeními magnetické susceptibility, nejvyšší hodnoty uváděných poměrů byly indentifikovány v interstadiálních půdách, což znamená relativně nízkou míru zvětrání a vyplavování. Geochemická data rovněž ukazují na menší intenzitu vyplavování v případě Dobšic než je tomu v případě Zeměch.
   Tento fakt pravděpodobně odráží skutečnost, že Dobšice leží v mnohem sušší zóně, než jsou Střední Čechy. Kombinace magnetických a geochemických analýz poskytla v tomto případě velmi komplexní informaci o paleoenvironmentálních změnách během svrchního pleistocénu.
Abstract (in english)
   Sites Dobšice (Southern Moravia) and Zeměchy (Central Bohemia) represent some of the most important currently exposed loess profiles in Czech Republic, which cover almost the whole Pleistocene. Magnetic properties (concentration and grain size of magnetic minerals) of researched sequences are influenced by intensity of pedological processes. The strongest magnetic signal was measured in interstadial steppe chernozems, whereas the interglacial forest parabraunerde shows weaker signal. Based on correlation of magnetic records with Rb/Sr and Sr/Ca ratios, strong relationship between pedogenesy and the intensity of weathering (leaching) was found. Nevertheless, in comparison with magnetic measurements, the highest values of ratios were found in interstadial soils show weaker weathering (leaching) intensity. Geochemical results also suggest weaker leaching intensity in Dobšice than in Zeměchy probably due to the drier conditions in the southern Moravia in comparison with Central Bohemia.
   The combination of mineral-magnetic and geochemical analyses therefore provides more complex information about paleoenvironmental changes during the Upper Pleistocene.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014