Record details

Title
    Downsizing of deep coal mining in the Ostrava-Karviná Coalfield, the draining of mine and waste waters and water quality in watercourses
Author
    Ondráček, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Moravian Geographical Reports
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 27-34
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Útlum hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, vypouštění důlních a odpadních vod a jakost vody ve vodních tocích
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    chlorides and sulphates in water streams
    downsizing deep coal mining
    mine waters
Keyword
    Coal
    Coalfield
    Deep
    Downsizing
    Draining
    Mine
    Mining
    Ostrava-Karviná
    Quality
    Waste
    Water
    Watercourses
    Waters
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá posouzením útlumu hlubinného hornictví v Ostravsko-karvinském revíru (OKR) z hlediska problematiky vypouštění důlních vod. V souvislosti s uzavíráním důlních provozů a s ukončením těžby uhlí na řadě lokalit OKR postupně kleslo množství důlních vod a odpadních vod vypouštěných doly do vodních toků. Snížilo se tak i množství rozpuštěných anorganických solí, které se s důlními vodami dostávaly do vodních toků. Tyto změny se projevily v jakosti vody v tocích.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012