Record details

Title
    Dvě kontrastní oligocenní vulkanické suity tabrízského vulkanického pásu v okolí města Ahar (Írán)
Other titles
    Two contrasting Oligocene volcanic suites of the Tabriz volcanic belt in the area of Ahar city (Iran)
Author
    Babůrek, Jiří
    Bubík, Miroslav
    Krmíček, Lukáš
    Otava, Jiří
    Pécskay, Zoltán
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
Vol./nr.
    Roč. 116, č. zima
Pages
    5
Year
    2012
Thesaurus term
    Iran, Lesser Caucasus, submarine lavas, post-orogenic magmatism, geochemistry
Keyword
    Ahar
    Dvě
    Írán
    Kontrastní
    Města
    Okolí
    Oligocenní
    Pásu
    Suity
    Tabrízského
    Vulkanické
    Vulkanického
Abstract (in czech)
   Severozápadním Íránem probíhá kolizní zóna mezi arabskou a eurasijskou litosférickou deskou, která je aktivní od paleogénu do současnosti. Geologické mapování doplněné vulkanologickým, petrologickým, geochemickým a geochronologickým výzkumem v rámci projektu "Capacity building of the Geological Survey of Iran" přineslo nové údaje o vulkanické aktivitě spojené s touto kolizní zónou. Na základě získaných dat je možné paleogenní vulkanické horniny z oblasti města Ahar rozdělit do dvou skupin. Starší vulkanity (eocén až spodní oligocén) jsou zastoupeny především submarinními lávami a s nimi asociovanými hyaloklastity s četnými sedimentárními vložkami. Subdukční charakter těchto láv je zřejmý i přes výraznou submarinní alteraci (obohacení Na). Pozdější (svrchní oligocén) žíly a mělké intruze protínají starší deformovaná souvrství. Oproti starším lávám se pozdější magmata odlišují alkaličtější tendencí (Nb/Y > 0,7). Přestože obě skupiny hornin spadají v geotektonických diagramech podle Wooda
    (1980) do pole vápenato-alkalických bazaltoidů vázaných na subdukční prostředí, další geochemické parametry dokládají vnitrodeskový původ mladší skupiny. Svrchno-oligocenní magmatický event je proto interpretován jako důsledek pozdně-orogenního dekompresního tavení svrchního pláště silně obohaceného předchozí subdukcí/kolizí.
Abstract (in english)
   Two contrasting Oligocene volcanic suites of the Tabriz volcanic belt in the area of Ahar city (Iran)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014