Record details

Title
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
Other titles
    Ranně střednofrasnské platformní útesové vrstvy v Moravském krasu interpretované jako záznam změn atmosferického prachu: klíč k porozumnění perturbací v konodontové zóně punctata.
Author
    Bábek, Ondřej
    Frána, Jaroslav
    Galle, Arnošt
    Geršl, Milan
    Hladíková, Jana
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Langrová, Anna
    Otava, Jiří
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Sedláček, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 1
Pages
    32
Year
    2009
Thesaurus term
    Frasnian, atmospheric dust, carbonate platform, punctata conodont zone, Moravian karst
Keyword
    Atmospheric
    Changes
    Conodont
    Dust
    Early
    Frasnian
    Interpreted
    Karst
    Key
    Middle
    Moravian
    Perturbations
    Platform
    Punctata
    Recording
    Reef
    Strata
    Understanding
    Zone
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá detailním výzkumem nečistot (atmosferický prach) v čistých mělkovodních vápencích ze sekvence bez výrazných stratigrafických hiátů. Výzkum má potenciál vysvětlit okolnosti hlavních globálních eventů a environmentálních krizí. Řada stratigraficky zařazených měření magnetické susceptibility indikovala přítomnost anomálie uprostřed raně střednofrasnského cyklu (=konodontová zóna punctata). Komplex separačních a extrakčních technik doprovázený měřením a monitorováním možné kontaminace byl optimalizován pro dobře cementované a mírně rekrystalizované čisté vápence a vedl k získání maximálního podílu podezřelých exotických částic.
Abstract (in english)
   The article deals with the detailed exploration of impurities (atmospheric dust) in pure shallow water limestones from sequences without significant stratigraphic hiatuses. The exploration has potential to explain circumstances of major global events and environmental crises. A series of magnetic susceptibility stratigraphic measurements is indicative of the presence of an anomalous pattern in the middle of the early Middle Frasnian cycle (=punctata zone). A complex of separation and extraction techniques, with measures for monitoring possible contamination, was optimized for well cemented and slightly recrystallized pure limestones by maximum yield of suspect exotic particles.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014