Record details

Title
    European Geoparks Network 22nd Co-ordination Committee Meeting 18th-21th September 2008 Bohemian Paradies Geopark : seminar of the Expert Group in Volcanology of the Czech geological Society (Variant.)
Other titles
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Geochemie zafrontového vulkanismu v Salvadoru
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická skupina ostrova James Ross, Antarktida: Přehled vulkanologických a petrologických rysů
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji