Record details

Title
    Evolution of microstructure and melt topology in partially molten granitic mylonite: implications for rheology of felsic middle crust
Author
    Becker, J. K.
    Lexa, O.
    Martelat, J.-M.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Geophysical Research
Vol./nr.
    Roč. 113, č. B10
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA3111401, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0231018
    Překlad názvu: Vývoj mikrostruktury a topologie taveniny v částečně nataveném granitovém mylonitu: význam pro reologii felzické spodní kůry
    Rozsah: 20 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    feldspar aggregates
    granites
    microstructures
Keyword
    Crust
    Evolution
    Felsic
    Granitic
    Implications
    Melt
    Microstructure
    Middle
    Molten
    Mylonite
    Partially
    Rheology
    Topology
Abstract (in czech)
   Studium deformovaného středně-korového porfyrického granitu ukázalo výjímečně velké deformace živců ve srovnání s křemenem. Byly rozpoznány tři typy mikrostruktur, které odpovídají vývojovým stádiím deformace granitu.: 1) metagranit s tvrdým draselným živcem a křemenem který jsou viskózně obtékané rekrystalovaným plagioklasem, 2) páskovaná okatá ortorula s oky křemene a pásky dynamicky rekrystalovaného plagioklasu a draselného živce, 3) páskovaný mylonit se střídáním ribonů křemene a pásku se směsí jemnozrnného draselného živce a plagioklasu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013