Record details

Title
    Experimentální měření seizmického projevu kamionové dopravy
Author
    Kaláb, Zdeněk
    Stolárik, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    s. 235-239
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Experimental measurement of seismic effect generated by truck transport
    Rozsah: 5 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    seismic loading
    seismic measurement
    truck transport
Keyword
    Dopravy
    Experimentální
    Kamionové
    Měření
    Projevu
    Seizmického
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá seizmickým zatížením stavebních objektů. Zdrojem zatížení je kamionová doprava. Měření bylo realizováno v malé vesnici s použitím seizmické aparatury GeoSIG GCR-16. Vyvolané vibrace dosáhly významných maximálních hodnot. Interpretace byla provedena pro tři typické objekty české vesnice.
Abstract (in english)
   This contribution deals with seismic loading of structural objects. Source of this loading is truck traffic. Basic data was obtained during experimental measurement in small village using seismic apparatus GCR-16 (GeoSIG, Switzerland). Truck transport generated the most significant maximum velocity values. Seismic loading was evaluated for typical structures in village.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012