Record details

Title
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
Other titles
    Faciální a architekturní analýza fluviálních uloženin nýřanských vrstev a týneckého souvrství(vestfál D-barruel)kladensko-rakovnické a plzeňské pánve
Author
    Martínek, Karel
    Opluštil, Stanislav
    Tasáryová, Zuzana
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 1
Pages
    22
Year
    2005
Thesaurus term
    Pennsylvanian, Pilsen and Kladno-Rakovník Basins, fluvial architecture, facies analysis, sedimentary processes
Keyword
    Analysis
    Architectural
    Barruelian
    Basins
    Deposits
    Facies
    Fluvial
    Formation
    Kladno-Rakovník
    Member
    Nýřany
    Pilsen
    Týnec
    Westphalian
Abstract (in czech)
   Bylo rozlišeno 6 sedimentárních facií: prachovec s obsahem rostlinného materiálu (Fsm), jemnozrnný horizontálně laminovaný pískovec (Sh), středno- až hrubozrnný šikmo zvrstvený pískovec (Sc), jemno- až střednozrnný masivní konglomerát (Gm), jemno- až střednozrnný šikmo zvrstvený konglomerát (Gcm), a hrubozrnný šikmo zvrstvený konglomerát (Gcc). Dále bylo identifikováno pět architekturních elementů: koryta (CH), pískové bedformy (SB), štěrkové bary a bedformy (GB), uloženiny gravitačních proudů (SG), a makroformy poproudové akrece (DA). Laterálně migrující divočící řeky nízké sinuosity, které pravděpodobně formovaly "braidplain" prostředí, byly rozpoznány na lokalitách Hostibejk a ve spodní části lomu Pecínov. Uloženiny indikující vertikálně agradující řeky vyšší sinuosity a fluviální prostředí s nižší energií byly rozpoznány na lokalitách Lobeč a ve vyšší části lomu Pecínov.
Abstract (in english)
   Six sedimentary facies were distinguished: siltstone with plant material content (Fsm), fine-grained horizontal laminated sandstone (Sh), medium- to coarse-grained cross stratified sandstone (Sc), fine- to medium-grained massive conglomerate (Gm), fine- to medium-grained cross stratified conglomerate (Gcm), and coarse-grained cross stratified conglomerate (Gcc). Five architectural elements were identified: channels (CH), sand bed forms (SB), gravel bars and bed forms (GB), sediment gravity-flow deposits (SG), and downstream accretion macroforms (DA). Laterally migrating braided streams of low sinuosity, possibly forming braidplain fluvial environments, were distinguished at the Hostibejk Cliff deposits and in the lower part of the Pecínov quarry succession. Deposits indicative of vertically aggrading streams of higher sinuosity and lower energy fluvial environments were recognized in the Lobeč Cliff deposits and in the upper part of Pecínov quarry.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014