Record details

Title
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex
Other titles
    Zlomová tektonika v české částu Lužického granodioritového komplexu
Author
    Opletal, Mojmír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zetschrift für geologische Wissenschaften
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2-4
Pages
    11
Year
    2004
Thesaurus term
    Regional geology of Lusatia, fault tectonics, petrological and geochemical investigation
Keyword
    Complex
    Czech
    Fault
    Granodiorite
    Lusatian
    Tectonics
Abstract (in czech)
   Geologické mapování 420 km2 české části Lužického granodioritového komplexu bylo dokončeno v roce 2002. Neoproterozoické až raně kambrické granodiority mohou být interpretovány jako předdeskově kolizní a postkolizní granitoidy. Kambrické až spodně ordovické granitoidy mohou být synkolizní až postorogenní. Mapování ukázalo, že kontakty různých granitoidů jsou často tektonické. Sukcese zlomů je následující: V-Z, S-J, SZ-JV a SV-JZ. Nejmladší zlomy jsou přepracované staré zlomy směru V-Z. Nejstarší jsou kataklastické zóny směru V-Z. Terciérní bazalty a ostatní vulkanity intrudovaly podél zlomů různé orientace, ale hlavně podle zlomů směru SZ-JV.
Abstract (in english)
   Geological mapping of 420 sq. km of the Czech part of the Lusatian Granodiorite Complex was completed in the year 2002. The Neoproterozoic to Early Cambrian Lusatian granodiorites can be interpreted as pre-plate collision and post-collision uplift granitoids. Cambrian to Ordovician granitoids are believed to be syn-collisional to post-orogenic. The mapping showed that contacts between various granitoids are mostly of a tectonic nature. The temporal sequemce of the faults is as follows: E-W, N-S, NW-SE and NE-SW. The younger faults are revorked old faults trending E-W. The older are cataclastic zones E-W. Tertiary basalts and other extrusive rocks interuded along faults of various orientation, but mainly along the NW-SE orientation one.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014