Record details

Title
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
Author
    Hladil, Jindřich
Conference
    Sjezd České geologické společnosti (2. : 19.10.2005-22.10.2005 : Slavonice, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce
Pages
    s. 39-41
Notes
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Phenomenon of the Prague Basin - examples of facies and stratigraphic studies
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Prague Synform
    sedimentary basins
    tectonic structures
Keyword
    Faciálních
    Fenomén
    Pánve
    Pražské
    Příklady
    Stratigrafických
    Studií
Abstract (in czech)
   Sbírka značně rozrůzněných facií a sedimentárních sekvencí odpovídá dlouhému (a dosti komplikovanému) vývoji pánví vztažených k prekurzorům TBJ (Barrandienu). Odpovídá to časovému rozpětí 100 Ma, driftu přes 40 stupňů zeměpisné šířky (~4500 km), jakož i značné proměnlivosti tektonických podmínek a sedimentačních systémů. Tato historie zahrnuje všechno mezi extenzním rozpadem severoafrických kratonních okrajů, dlouhými obdobími oceanizace u všech parametrů, a konečnými stádii s tektonickým odškrabováním (vč. obřích atolovitých pánví a jejich podložních hornin), tvorbou násunů-příkrovů a nejspíše také neznámého akrečního klínu a jeho kořenového švu v TBJ. Stavba pražské synformy pochází ze svrchnodevonské svrchní kůry, hloubek několika km, a sestává ze šupin hornin, které byly odloučeny od mikrokontinentu typu Peruniky během jeho přiražení ke kontinentální mase mající severoafrické (durynsko-tepelské) rysy. Tato zbytková stavba je spíše strukturní "synformou", než "pánví".
Abstract (in english)
   The collection of greatly differentiated facies and sedim. sequences corresponds to long (and complex) evolution of the basins related to the TBU (Barr.) terrane precursors. It corresponds to the time-span over 100 Ma, drift across ~40 degr.lat. (~4500 km) and variability of tectonic settings and sedimentary systems. This history embraces all between the extens. break-up of the N-Afr.-craton peripheries, long periods in ocean conditions, and terminal stages with tect. scrape-off (incl. the giant atoll-like basins with underlying rocks), formation of nappes and likely also an unknown accretionary-wedge root suture in the TBU. The structure of the synform originated in the Late Devonian upper crust, in depths of several km, and consists of rocks which were sliced from the Perunica-like microcont. during its docking to land mass of N-African (Thuringia-Tepla) characteristics. This relict structure is rather a structure "synform" than the sedimentary "basin".
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012