Record details

Title
    Floodplain sediments of the 2002 catastrophic flood at the Vltava (Moldau) River and its tributaries: mineralogy, chemical composition, and post-sedimentary evolution
Author
    Navrátil, Tomáš
    Rohovec, Jan
    Žák, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Environmental Geology
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 2
Pages
    s. 399-412
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Mineralogie, chemické složení a post-sedimentární vývoj nivních sedimentů uložených při katastrofické povodni v roce 2002 na řece Vltavě a jejích přítocích
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    2002 catastrophic flood (Czech Republic)
    Berounka River
    floodplain sediments
    Vltava (Moldau) River
Keyword
    2002
    Catastrophic
    Chemical
    Composition
    Evolution
    Flood
    Floodplain
    Mineralogy
    Moldau
    Post-sedimentary
    River
    Sediments
    Tributaries
    Vltava
Abstract (in czech)
   Jemnozrnné nivní sedimenty uložené při katastrofické povodni v roce 2002 podél dolních toků řeky Berounky a Vltavy nebyly kontaminovány vysokými koncentracemi těžkých kovů a ostatních toxických prvků. Vyplývá to zejména z minerálního charakteru těchto sedimentů, a také ze značné míry naředěním sedimentů nekontaminovaným materiálem erodovaným v pre-industriálním období. I vzhledem k tak vysokému stupni ředění bylo možné v sedimentech na řece Berounce zaznamenat vliv jejího vysoce kontaminovaného přítoku Litavky. Litavka je jedním z nejdůležitějších zdrojů ve smyslu kontaminace sedimentů prvky Pb a Zn pro celý systém řek Berounka-Vltava-Labe. Sedimenty jsou slabě vertikálne zonální. Větší část těžkých kovů je ze sedimentů mobilizovatelná kyselinami, zatímco loužitelnost těchto prvků dešťovou vodou je značně omezená.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012