Record details

Title
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
Other titles
    Fluvial deposits in the area between Jinačovice and Kuřim
Author
    Bubík, Miroslav
    Kirchner, Karel
    Nehyba, Slavomír
    Petrová, Pavla
    Vít, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. 1
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Jinačovice depression - fluvial deposits- Ottnangian
Keyword
    Fluviální
    Jinačovicemi
    Kuřimí
    Sedimenty
Abstract (in czech)
   V prostoru budoucího golfového areálu mezi Jinačovicemi a Kuřimí byly několika umělými odkryvy odkryty relativně plošně rozsáhlé písky a štěrky. Sedimentologické a mikropaleontologické studium doložilo, že se jedná o fluviální sedimenty stáří ottnangu. Tyto sedimenty mají v Jinačovickém prolomu značnou mocnost. Kromě nich se v nadloží objevují i jemnozrnnější sedimenty staří karpatu a spodního badenu, a to vše na velmi malém prostoru. Tato složitá situace je produktem blízkosti zlomového pásma směru SZ-JV pokračujícího z prostoru Tišnovské kotliny, jak popisuje Petrová a kol. (2001). Rozsáhlejší pleistocénní akumulace fluviálních sedimentů nebyly jednoznačně prokázány.
Abstract (in english)
   Artificial outcrops made in the area of the Brno golf course between Jinačovicemi and Kuřim allow us to study areally widespread sandy and gravelly deposits. Sedimentological and micropaleontological studies reveal their fluvial origin and Ottnangian age. Coarse grained river transported the material originated from N and NW geological units (Moravicum, Bohemian Cretaceous basin and Boskovice Furrow) generally towards the south. These deposits are unusually thick (more than 80 m) in the area of Jinačovice depression.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012