Record details

Title
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
Other titles
    Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Author
    Bubík, Miroslav
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
Vol./nr.
    Roč. 11, č. září
Pages
    4
Year
    2004
Thesaurus term
    biostratigraphy, Carpathian Foredeep, Cretaceous, Tertiary, Foraminifera, source area
Keyword
    Brněnských
    Černovice
    Foraminifery
    Písků
    TGB-1
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Článek předkládá výsledky studia dírkovců spodnobadenských 'brněnských písků' karpatské předhlubně vrtu Černovice TGB-1 u Brna. Dírkovcová fauna představuje směs druhů ze spodního badenu, karpatu, středního eocénu, turon-conicu a santonu a může být kompletně redeponovaná ve spodním badenu. Zdrojem miocenních mikrofosilií jsou patrně lokální výchozy karpatu a badenu. Křídové a eocénní mikrofosílie pochází pravděpodobně z vnějšího flyše Karpat.
Abstract (in english)
   Foraminifera of the Brno Sand in the Černovice TGB-1 Borehole
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014