Record details

Title
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
Author
    Dobešová, Irena
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, D.
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Tesař, Miroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Biologia
Vol./nr.
    Roč. 61, Suppl. 19
Year
    2006
Notes
    Projekt: 1QS200420562, GA AV ČR
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR
    Projekt: IAA3042301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Ovlivnění depozice atmosférických částic na zemský povrch lesním porostem
    Rozsah: 6 s.
    spoluprace_08
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    bulk precipitation
    soil chemistry
    throughfall
    wet deposition
Keyword
    Affecting
    Atmospheric
    Deposition
    Elements
    Forest
    Soils
    Vegetation
Abstract (in czech)
   Vstup atmosférických polutantů prostřednictvím srážek, které propadnou skrz koruny stromů byl monitorován měsíčně ve dvou lesnatých povodích (Lesní potok a LIZ) v centrální a severozápadní části ČR. Roční depozice (vyjádřená v μg/mg.m-2.rok-1) Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Cl-, F-, Fe, K, Mg, Mn, Ntot, Na, Ni, Pb, Rb, SO42-, Sr a Zn mezi roky 1997 a 2005 byla vypočítána z měsíčně odebíraných vzorků. Příspěvek H+ byl počítán z měsíčních hodnot pH. Čistý charakter povodí LIZ je dokumentován nižším vstupem anionů a H+ navzdory vyššímu úhrnu srážek na stanovišti. Porovnání příspěvků v bulkových srážkách (BP) a pod korunami stromů (TH) vykazuje významně vyšší hodnoty Rb, K, Mg, Mn, F-, Ca, SO42-, Sr, Ba a Cl-. Je zřejmé, že vyšší příspěvky těchto elementů v TH významně ovlivňují lesní půdu a chemické vlastnosti vody. Lesní vegetace významně přispívá k mobilizaci a redistribuci mnohých elementů v půdním profilu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012