Record details

Title
    Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils
Other titles
    Lesní vegetace ovlivňující depozici atmosférických prvků v půdě
Author
    Dobešová, Irena
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, Daniela
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Tesař, Miroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Biologia
Vol./nr.
    Roč. 61, č. 19
Pages
    6
Year
    2006
Thesaurus term
    bulk precipitation, soil chemistry, throughfall, wet deposition
Keyword
    Affecting
    Atmospheric
    Deposition
    Elements
    Forest
    Soils
    Vegetation
Abstract (in czech)
   Atmosférický přínos prvků/iontů ze vzduchu do půdy prostřednictvím jak celkových srážek, tak přes vegetační pokryv byl sledován na dvou lesních lokalitách (Lesní potok ve středních Čechách a Liz v jihozápadních Čechách). Celkově mnohem menší znečištění lokality Liz se projevilo v menším přínosu aniontů silných anorganických kyselin (většinou vznikajících v důsledku lidské činnosti.), tak i H+ i přes větší objem srážek v této oblasti. Lze konstatovat, že větší přítomnost některých prvků ve srážkách, které prošly přes vegetační pokryv, značně ovlivňuje chemické složení vody v lesní půdě. Lesní vegetace tedy výrazně přispívá k mobilizaci mnoha prvků v půdě a ovlivňuje i jejich rozložení v půdním profilu.
Abstract (in english)
   Atmospheric inputs of elements/ions into the soil through bulk precipitation and throughfall were monitored monthly at two forested catchments (Lesni potok and Liz) in central and southwestern Bohemia, respectively. The more pristine character of the Liz catchment was manifested in lower inputs of anions of strong inorganic acids and of H+ in spite of higher precipitation amounts at the site. It is declared that high fluxes of these elements/ions in TH significantly affect the forest soil water chemistry.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014