Record details

Title
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
Statement of responsibility
    František Lepka
Other titles
    REE phosphates in shales of the Barrandian Lower Paleozoic (Central Bohemia, Czechoslovakia)
Author
    Lepka, František
Language
    česky
Source title - serial
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 3
Pages
    s. 88-105
Year
    1990
Notes
    9 obr., 6 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Subject group
    Barrandien
    břidlice jílová
    Ce (cer - 58)
    fosfáty
    mikrosonda elektronová
    ordovik
    silur
    Th (thorium - 90)
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Barrandienu
    Břidlicích
    Fosforečnany
    Paleozoika
    Spodního
    Vzácných
    Zemin
Abstract (in czech)
   Při mineralogickém studiu barrandienských břidlic paleozoického stáří byly zjištěny méně známé fosforečnany, které jsou nositeli vzácných zemin a thoria. Většinou se jedná o autigenní minerály nepatrných rozměrů, vázané na jílovitou složku břidlic. V ordovických horninách byla věnována pozornost autigennímu monazitu nebo rabdofánu. Z fosforečnanů crandallitové skupiny byly popsány florencit-/Ce/ a goyazit. K novým nálezům patří blíže neurčené minerální hmoty, odpovídající chemismem fosfátům až fosfosilikátům vzácných zemin a fosfátům a silikátům zirkonia. Kvantitativní zastoupení jednotlivých fosforečnanů podmiňuje i rozdíly v průměrných obsazích vzácných zemin a thoria v břidlicích
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012