Record details

Title
    Fractionation of alkali elements during laser ablation ICP-MS analysis of silicate geological samples
Other titles
    Frakcionace alkalických prvků během analýzy silikátových geologických materiálů metodou laserové ablace ICP-MS
Author
    Hanchar, John
    Košler, Jan
    Longerich, Henry
    Míková, Jitka
    Wiedenbeck, Michael
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Analytical Atomic Spectrometry
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 9
Pages
    9
Year
    2009
Thesaurus term
    Fractionation, Alkali Elements, Laser Ablation, Inductively-Coupled Plasma, Mass Spectrometry
Keyword
    Ablation
    Alkali
    Analysis
    During
    Elements
    Fractionation
    Geological
    ICP-MS
    Laser
    Samples
    Silicate
Abstract (in czech)
   Prvková frakcionace alkalických prvků během analýzy geologických materiálů metodou laserové ablace ICP-MS byla studována na referenčních materiálech (NIST-610, BCR-2G, andesitová skla obohacená alkáliemi) a přírodním vzorku krystalického albitu. Pro studium byly využity metody LA ICP-MS a SIMS tak, aby bylo možné zdokumentovat změny složení vzorku před a po interakci s laserovým paprskem. Míra frakcionace se liší pro jednotlivé typy matric a také pro jednotlivé alkalické prvky v jedné matrici. Data ukazují závislost míry prvkové frakcionace na složení matrice analyzovaného vzorku a velikosti jednotlivých frakcí částic produkovaných ablací. Hloubkové profilování na dně ablačních kráterů ukazuje chemické změny ve složení původního vzorku, které nejen pro alkálie, ale také pro hlavní stavební prvky matrice (Si, Ca). Na základě těchto dat se domníváme, že kombinace teplotou řízené difuze a frakcionace materiálu při vzniku jednotlivých velikostních frakcí částic je zodpovědná za pozorovanou
    frakcionaci.
Abstract (in english)
   Data on elemental fractionation of alkali elements during laser ablation ICP-MS analysis of reference glasses (NIST-610, BCR-2G, alkali-doped andesite glasses) and crystalline albite are reported. LA ICP-MS and SIMS were used to determine changes in sample composition before and after laser interaction with the samples. The rate of fractionation varies for different sample matrices and for different alkali elements in the same matrix. Analyses suggest a matrix dependent fractionation of alkali elements for different particle size fractions in the ablated aerosol. The extent of fractionation varies for different alkali elements and is independent of their ionic radii. Depth profiling into the bottom of laser craters showed laser ablation-induced chemical changes in the sample that involved alkali elements and major matrix elements including Si and Ca. This suggests that a combination of thermally-driven diffusion and size-dependent particle fractionation are responsible for the observed
    fractionation.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014