Record details

Title
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Josef Večeřa
Other titles
    Fragments of hematite-carbonate ores of the Lahn-Dill type in polymetallic sulfide ore mineralization from the deposit Zlaté Hory-East
Author
    Večeřa, Josef
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 35
Pages
    s. 21-24
Year
    1997
Notes
    2 fot., 4 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Subject group
    brekcie
    hematit
    karbonáty
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    rudy barevných kovů
    sulfidy
    živce barnaté
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory (Bruntál)
Keyword
    Fragmenty
    Hematit-karbonátových
    Hory-východ
    Lahndillského
    Ložiska
    Polymetalickém
    Rud
    Sulfidickém
    Typu
    Zlaté
    Zrudnění
Abstract (in english)
   Fragments of hematite-carbonate ores of the Lahn-Dill type occur in sulphide mineralization consisting of sphalerite, pyrrhotite, chalcopyrite, and galena, with minor pyrite. The studied specimen was found on the dump and it surely comes from the deposit Zlaté Hory-East (in the Jeseníky Mts., Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012