Record details

Title
    From orthogneiss to migmatite: geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
Other titles
    Od ortoruly k migmatitu: geochemický test modelu infiltrace taveniny v gföhlské jednotce (moldanubická zóna, Český masív)
Author
    Erban, Vojtěch
    Hasalová, Pavlína
    Janoušek, Vojtěch
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Lithos
Vol./nr.
    Roč. 102, č. 3-4
Pages
    30
Year
    2008
Thesaurus term
    Melt infiltration, Porous flow, Migmatites, Whole-rock geochemistry, Mass balance, Bohemian Massif (Gföhl Unit)
Keyword
    Assessment
    Bohemian
    Geochemical
    Gföhl
    Infiltration
    Massif
    Melt
    Migmatite
    Model
    Moldanubian
    Orthogneiss
    Unit
    Zone
Abstract (in czech)
   Gföhlská jednotka reprezentuje největší koherentní výskyt migmatitů v orogenním kořeni evropských Variscid. V komplexu pojmenovaném podle říčky Rokytné se vyskytuje dobře zachovaná horninová sekvence dokumentující celý proces migmatitizace. Sekvence začíná (i) páskovanými ortorulami s dobře oddělenými monominerálními pásky, přes (ii) migmatitické mylonitické ortoruly, (iii) smouhované migmatity charakterizované vymizením monomineralického páskování až po (iv) felsické nebulitické migmatity bez reliktů originálního páskování. Zatímco každý typ migmatitu vykazuje odlišné geochemické a Sr-Nd izotopické charakteristiky, celá sekvence se vyvíjí podle víceméně pravidelných trendů pro většinu prvků. Jednotlivé typy migmatitů lze vysvětlit odlišným stupněm ekvilibrace mezi původní páskovanou ortorulou a pronikající granitickou taveninou. Geochemické modelování umožnilo identifikaci komponenty přidané heterogenní nukleací Fsp, Qz a Ap z této taveniny.
Abstract (in english)
   The Gföhl Unit is the largest migmatite terrain of the Variscan orogenic root in Europe. In its Rokytná Complex there is a well-preserved sequence documenting the entire migmatitization process on both outcrop and regional scales. The sequence starts with (i) banded orthogneiss with separated monomineralic layers, through (ii) migmatitic mylonitic gneiss, (iii) schlieren migmatite characterised by disappearance of monomineralic layering and finally to (iv) felsic nebulitic migmatite with no relics of the original banding. While each type of migmatite shows a distinct whole-rock geochemical and Sr-Nd isotopic fingerprint, the whole sequence evolves along regular, more or less smooth trends for most of the elements. The individual migmatites can be explained by different degrees of equilibration between the bulk rock and the passing granitic melt. The modelling of the mass balance resulted in identification of a component added by a heterogeneous nucleation of Fsp, Qz and Ap from the mel
   t.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014