Record details

Title
    Fyzickogeografická typizace malých měst Moravy a Slezska
Author
    Kallabová, Eva
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
Conference
    24. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS (13.02.2007-14.02.2007 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Fyzickogeografický sborník. 5., Fyzická geografie - výzkum, vzdělávání, aplikace
Pages
    S. 69-73
Notes
    Překlad názvu: Physical geographical typology of small towns of Moravia and Silesia
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Moravia
    physical geography
    small towns
    typology
Keyword
    Fyzickogeografická
    Malých
    Měst
    Moravy
    Slezska
    Typizace
Abstract (in czech)
   Při řešení projektu "Geografie malých měst" byla specifika těchto četných sídelních útvarů zkoumána i z pohledů rozmanitých oborů fyzické geografie, především geomorfologie a biogeografie. V závěrečné etapě byly pro fyzickogeografickou typizaci malých měst a jejich zázemí vybrány 3 ukazatelé: typy reliéfu, vegetační stupně a typy současné krajiny. Na základě jejich syntézy byl soubor 124 měst diferencován do 18 typů. Z typizace vyplývá, že malá města Moravy a Slezska jsou lokalizována ve velmi rozmanitých přírodních poměrech a obklopena velmi pestrou mozaikou typů současné krajiny zemědělské, zemědělsko-lesní i lesní.
Abstract (in english)
   Solving the project "Geography of small towns" the specifics of these numerous settlements were researched even from the view of various physical geographical disciplines, mainly geomorphology and biogeography. During the last phase three indexes for physical geographical typology of small towns and their hinterlands were selected: types of relief, vegetation belts and types of contemporary landscape. On the basis of their synthesis the set of 124 towns was differentiated into 18 types. Typology presents that small towns of Moravia and Silesia are located in very various environments and are surrounded by varied mosaic of types of contemporary agricultural, agricultural-forested and forested landscapes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012