Record details

Title
    Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Other titles
    Granát a ostatní minerály v mělkovodních uloženinách na lokalitě Kutná Hora-Karlov (česká křídová pánev, Česká republika)
Author
    Hradecká, Lenka
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 3
Pages
    14
Year
    1999
Thesaurus term
    heavy minerals,source area, lithology,macropaleontology,foraminifera,Upper cenomanian-Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Cretaceous
    Czech
    Deposits
    Garnet
    Hora-Karlov
    Kutná
    Locality
    Minerals
    Other
    Republic
    Shallow-water
Abstract (in czech)
   V rulovém lomu v Kutné Hoře-Karlově jsou zachovány svrchnokřídové sedimenty (svrchní cenoman-spodní turon), jejichž klastické bazální části vyplňují deprese rulového podloží. V jedné z depresí byl v makropaleontologických výplavech klastických sedimentů zjištěn velmi bohatý výskyt pyropu, almadinu, rutilu a turmalínu. Na základě chemického složení a dalších vlastností minerálních zrn je předběžně předpokládán jejich možný přínos z oblasti malešovských, poličanských i kutnohorských výskytů serpentinitů, eklogitů, amfibolitů a svorů a z oblasti Perštejnce serpentinitů.V práci je diskutována rovněž litologie sedimentů, jejich foraminifery a v hrubých rysech i makrofauna.
Abstract (in english)
   In the gneiss quarry of Kutná Hora-Karlov the Late Cretaceous deposits (late Cenomanian-early Turonian) are preserved in several bedrock depressions. In the macropaleontologic washings of the basal clastic fill of one depression, enormously rich occurence of pyrope, almandine, rutile and tourmaline has been found. Based on chemical composition and other features of mineral grains, the environs of Malešov, Poličany, Kutná Hora and Perštejnec (serpentinites)are tentatively considered as their source areas. In addition to heavy minerals, a lithology of sediments, their foraminifera and macrofauna are also discussed.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014