Record details

Title
    Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny z Modřic u Brna
Author
    Beran, V.
    Hajnalová, M.
    Kos, P.
    Lisá, Lenka
    Parma, D.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Rekonstrukce a experiment v archeologii : živá archeologie
Vol./nr.
    Roč. 2013, č. 15
Pages
    s. 25-31
Year
    2013
Notes
    Projekt: GAP405/11/1729, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0273061
    Překlad názvu: Geoarchaeological research of the early middle ages smithy
    Rozsah: 7 s. : P
Subject category
    early middle ages
    iron forging
    micromorphology
    smithy
Keyword
    Brna
    Geoarcheologický
    Kovárny
    Modřic
    Raně
    Středověké
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Kovářské zpracování železa představovalo v raném středověku zdroj základního sortimentu nástrojů pro zemědělskou výrobu, a tedy důležitý prvek nutný pro přežití vesnických komunit. Přesto jsou dosud poznatky o podobě a organizaci výroby značně útržkovité, často se zaměřením především na centrální aglomerace kolem hradišť. Objekt z Modřic, rámcově datovaný do 11. století, představuje zajímavý příklad vesnické kovárny. Přestože výplň objektu nezahrnovala kovářské výrobky, odpad, který se zde nalezl, dokládá samotnou kovářskou výrobu a díky výskytu globulárních okují spolehlivě i kovářské svařování. Konkrétní podoba kovárny je vzhledem ke způsobu zániku jen obtížně rekonstruovatelná, přesto lze na základě informací získaných metodou mikromorfologie z podlahových horizontů spolehlivě doložit funkci a získat zajímavé informace o úpravách interiéru.
Abstract (in english)
   In early middle ages iron forging by smiths supplied the basic range of farming tools and therefore it was an important element needed for survival of village communities. The feature from Modřice, roughly dated to the 11th Century, is an interesting example of a village smithy. A sunken building with simple gabled roofing had the remains of a forge in the centre. Forging was shown especially with waste - large pieces of plano convex slag and small iron scales of two types, identified in floor sediments by wet sieving. Micromorphological analysis of floor is also an important source of information on the use of the building where it was necessary to re-floor. The village smithy is only 8 km from contemporary central hill-fort in Brno which doesn't show centralised production in 11th Century.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014