Record details

Title
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
Other titles
    Geochemistry of Šošůvka cave sediments in Moravian Karst
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Vol./nr.
    Roč. LXXXVII, č. 4
Pages
    18
Year
    2002
Thesaurus term
    cave sediment
    geochemistry
    Moravian Karst.
    Šošůvka cave
Keyword
    Geochemie
    Jeskyně
    Jeskynních
    Krasu
    Moravském
    Sedimentů
    Šošůvské
Abstract (in czech)
   Geochemické složení jeskynních sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní výrazně souvisí s prostorovou distribucí sedimentů, jen v malé míře je dáno pozicí sedimentu vůči sekundárním karbonátovým formám (sintry atd.) a charakterem sedimentu (jílovitý, hlinitý, písčitý). Podle zastoupení makrosložek SiO2 a CO2 lze jeskynní systém Šošůvské jeskyně rozdělit do dvou částí: na část od vchodu z jeskyně Kůlna až po pozici U tří velkých, která se vyznačuje velmi proměnlivými, ale relativně nižšími obsahy SiO2 a proměnlivými a relativně vysokými obsahy CO2 a na část od místa U tří velkých až po Černou propast s relativně vyššími a méně variabilními obsahy SiO2 a nízkými obsahy CO2. Z geochemického hlediska se ukazuje, že obě vydělené části jeskynního systému prošly výrazně odlišným vývojem, který je dobře patrný v chemickém složení jeskynních sedimentů.
Abstract (in english)
   Cave sediment geochemistry is still quite omitted discipline in the cave sediment research. The study of 25 samples from Šošůvka cave in Moravian Karst performed within the frame of retrieval archeological-paleontological research proved that the very useful information can be extracted even from the basic evaluation of geochemical data. According to the sediment chemical composition Šošůvka cave can be divided into two parts despite of position and type of cave sediment. First one can be characterized by relatively low content of SiO2 (around 55 wt. %) and higher content of CO2 (even more than 10 wt. %), both with high variability. Second part contains cave sediments with higher SiO2 concentration (65 wt. %), low concentration CO2 (around 5 wt. %) and relatively uniform distribution. Some other main components follow the trend of SiO2 (Al2O3, K2O, Na2O, partly MgO).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012