Record details

Title
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian granitoid complex
Other titles
    Geochemie granitoidů české části lužického granitoidního komplexu.
Author
    Adamová, Marie
    Opletal, Mojmír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 30, č. 1
Pages
    19
Year
    2004
Thesaurus term
    Lusatian granitoid complex, granitoids, petrological and geochemical investigation, chemical analyses, geological mapping, geochemistry
Keyword
    Complex
    Czech
    Geochemistry
    Granitoid
    Lusatian
    Rocks
Abstract (in czech)
   Geologické mapování šluknovského regionu v měřítku 1:25000 ukázalo, že hranice mezi granitoidy byly intruzivní povahy, ale dnes jsou převážně tektonické. Geochemické studium neoproterozoických granitoidních hornin potvrdilo postupný přechod mezi kontaminovanými granodiority a lužickými granodiority, pozorovaný v terénu. Lze předpokládat, že kyselejší monzogranit Lipová-Rožany končí kadomskou fázi. Petrologická a geochemická data indikují postupnou sekvenci od lužického granodioritu přes václavický granodiorit (až granit) a Brtnický granit ke granitu rumburskému.
Abstract (in english)
   Geological mapping of the Šluknov spur at a scale of 1:25000 was completed in 2002. Significant Lusatian thrust fault separated the Bohemian Cretaceous Basin from the Lusatian granitoid complex. The mapping showed that boundaries between the granitoids were of intrusional nature, but now are mostly tectonic. Geochemical study of Neoproterozoic granitoid rocks confirmed gradual transition between the contaminated granodiorite and the Lusatian granodiorites, observable in the field. It could be presupposed that the more acidic Lipová-Rožany monzogranite ends the Cadomian phase. Petrographic and geochemical data indicate a gradual sequence from the Lusatian granodiorite over the Václavice granodiorite(to granite) and the Brtníky granite to the Rumburk granite.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014