Record details

Title
    Geofyzikální a seizmologická měření na lokalitě historického Dolu Jeroným v Čisté
Author
    Hoffrichterová, L.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 31-37
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Geophysical and seismological measurements in medieval Mine Jeronym at Cista
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    geophysical measurement
    seismological monitoring
Keyword
    Čisté
    Dolu
    Geofyzikální
    Historického
    Jeroným
    Lokalitě
    Měření
    Seizmologická
Abstract (in czech)
   Výsledky povrchového geofyzikálního měření, geoelektrické a radiometrické metody a jejich geologická interpretace, které byly získány během experimentálního měření v okolí historického důlního díla Jeroným, jsou uvedeny v tomto článku. Základní informace ze seizmologického monitoringu v důlním díle jsou tak uvedeny.
Abstract (in english)
   Results of surface measurement, especially geoelectrical and radiometric methods, and their interpretation, which were obtained during experimental measurement in surrounding of the medieval Mine Jeronym, are presented in this contribution. Basic information about seismological monitoring in the mine is also included.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012