Record details

Title
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
Statement of responsibility
    Ľudovít Kucharič, Andrej Steiner, Ján Mikuška
Other titles
    Geophysical detection and interpretation of the shear zones of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts
Author
    Kucharič, Ľudovít
    Mikuška, Ján
    Steiner, Andrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 2
Pages
    s. 123-130
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    deformace
    geoelektrika
    gravimetrie
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    metody odporové
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    polarizace indukovaná
    spontánní polarizace
    tektonika
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Detekcia
    Geofyzikálna
    Interpretácia
    Rudohoria
    Spišsko-gemerského
    Strižných
    Zón
Abstract (in czech)
   Jsou předloženy ukázky geofyzikální detekce základních typů střižných zón, získané regionálním i detailním měřením komplexem metod (s vyjímkou seizmiky). Značné rozdíly v geofyzikálních vlastnostech hornin umožnily definovat levý horizontální posun transgemerského zlomového pásma. Spodní hranice gemeridních žul v hloubce 3800 m pod hladinou moře získaná gravimetrickým měřením, je interpretována jako střižná zóna příkrovového charakteru, podél které bylo těleso granitů nasunuto na fundament. Možnosti detekce střižných zón jsou dokumentovány na vertikálních profilech i v ploše. Získané výsledky se mohou uplatnit při sestavování prognóz výskytů nerostných surovin.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012